Privatlivspolitik

Kære besøgende

Tak for dit besøg på vores hjemmeside.

I denne privatlivspolitik kan du læse om vores behandling af de persondata, du giver til os, når du er i kontakt med vores virksomhed, enten direkte som kunde, som bruger af vores hjemmeside eller på anden måde.

Vi har som dataansvarlig udarbejdet denne privatlivspolitik, som er opdelt i følgende emner:

1.     Indledning
2.     Hvilke ydelser leverer vi?
3.     Hvad er persondata?
4.     Vi indsamler persondata på flere måder
5.     Vi anvender dine persondata på flere måder
6.     Dine rettigheder
7.     Børn
8.     Hvordan opbevarer vi dine persondata?
9.     Brug af cookies
10.   Links til andre serviceudbydere
11.   Kontaktoplysninger
12.   Opdatering af vores politik

1.   Indledning
Hos DotBlue A/S er det vigtigt for os, at vi beskytter og respekterer dit privatliv i forbindelse med, at du har valgt at bruge vores services.

Vi tager, som dataansvarlig, din databeskyttelse alvorligt og behandler derfor dine persondata forsvarligt og hensigtsmæssigt, så du kan føle dig tryg ved at bruge vores services.

Vi har vedtaget denne privatlivspolitik, der informerer dig om, hvordan vi behandler dine data. Samtidig sikrer vi, at dine persondata behandles på bedst mulig måde og i overensstemmelse med lovgivningen, og vores interne politikker og procedurer.

Her i vores privatlivspolitik kan du finde information om vilkårene for behandling af dine persondata og om de rettigheder, du har i forbindelse med brug af vores hjemmeside og vores produkter / services.

Vi har uddybet hvad vi indsamler, hvorfor vi gør det, hvad vi gør for at beskytte dine data, hvorfra vi indsamler persondataene og hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

Har du spørgsmål eller kommentarer til vores privatlivspolitik – eller vil du gerne i kontakt med os i øvrigt, er du velkommen til at kontakte os.

Vi opfordrer dig desuden til at gennemgå privatlivspolitikkerne på de hjemmesider du ellers besøger, som indsamler personligt identificerbare oplysninger.

Vi sikrer dig en fair og transparent databehandling, når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, ved at oplyse dig om vores privatlivspolitik.

2.   Hvilke ydelser leverer vi?
Vores virksomhed leverer tjenester og rådgivning inden for teknisk sikkerhed til maskine- og procesindustrien, herunder bl.a. den kemiske, olie- og gas-, fødevare-, metal-, den bioteknologiske samt den farmaceutiske industri. Find mere information om vores services her på hjemmesiden.

3.   Hvad er persondata?
Persondata er alle former for information, som kan bruges til at identificere en person. Det er derfor ikke kun den enkelte oplysning, der afgør om noget kan kaldes persondata.
Persondata kan være navn, adresse og telefonnummer. Det kan også være et billede eller en IP-adresse.
Hvis flere persondata hver for sig ikke kan identificere en person, men tilsammen kan, har de karakter af persondata.

De data, vi primært anvender, omfatter almindelige persondata i form af:

 • Kontraktlige forpligtelser (som ansættelse og vores daglig forretningsdrift)
 • Kontaktoplysninger på kunder
 • Kontaktoplysninger på jobansøgere og herunder CV’er
 • Øvrige data til brug for vores daglige forretningsdrift m.v.

4.   Vi indsamler persondata på flere måder
Vi indsamler persondata om dig på følgende måder:

 • Når du kontakter os (via brev, telefon, e-mail eller hjemmesiden)
 • Når du benytter vores services
 • Når du deltager i vores konkurrencer eller undersøgelser
 • Når du selv giver os persondataene
 • Når du afgiver informationer til tredjeparter, som vi har et samarbejde med

Du kan i afsnit 5 læse om, hvorfor vi gør det, og på hvilket grundlag, vi gør det.

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift eller anden retlig forpligtelse.

5.   Vi anvender dine persondata på flere måder
Vi anvender dine persondata for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores arbejde samt i vores kontakt med dig på følgende måder:

 • Vi indsamler og anvender dine persondata til bestemte formål
 • Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige
 • Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata løbende
 • Vi videregiver dine persondata i tilfælde, hvor vi har et lovligt behandlingsgrundlag

Formålet med at indsamle og bruge dine persondata kan inddeles i følgende kategorier:

5.1.1. Kategori 1
I den første kategori er der visse persondata, vi er nødt til at kende om dig for at kunne levere vores service til dig. Det er eksempelvis dit navn, din adresse, dit telefonnummer og din mail, dvs. nødvendige identifikations- og kontaktoplysninger.
Dette udgør således vores lovlige ’behandlingsgrundlag’. Kan vi ikke behandle disse persondata, kan vi ikke levere vores service til dig.

Det kan også være, at vi har et andet behandlingsgrundlag, f.eks. at det følger af lovgivningen, at vi skal registrere og gemme visse persondata. Det er eksempelvis persondata til brug for ift. skattelovgivningen og bogføringsloven.

Ønsker vi at bruge dine persondata på en anden måde end den vi indsamlede dem for, fordi det er nødvendigt, oplyser vi dig herom, hvis ’rammen’ for det oprindelige formål overskrides. Det gør vi, før vi går i gang og oplyser dig samtidig om begrundelsen for dette.

5.1.2. Kategori 2
I den anden kategori er der visse personlige oplysninger, som vi gerne vil have om dig, så vi kan forbedre vores produkter og tjenester og i øvrigt tilpasse vores kommunikation og optimere din relation til os, således at vi kan tilbyde dig præcis de ydelser, du har behov for.

Dette indebærer også indsamling af persondata om færden på vores hjemmeside, herunder IP-adresser og placering af cookies på din computer. Dette kan være nødvendigt for, at vores hjemmeside fungerer korrekt. Læs mere i afsnit 9.

Ingen af persondataene i kategori nr. 2 er strengt nødvendige, for at vi kan levere vores service til dig. Derfor skal du afgive et udtrykkeligt samtykke, til at vi må indsamle og bruge disse persondata.

Vores behandlingsgrundlag i dette henseende er således dit samtykke.

Dit samtykke er frivilligt, og hvis du har givet os det, kan du til enhver tid trække det tilbage ved at kontakte os på kontaktoplysningerne i afsnit 11.

Ønsker vi at bruge dine persondata på en anden måde end det, vi fik samtykke til, beder vi altid om fornyet samtykke, hvis ’rammen’ for det oprindelige formål overskrides. Det gør vi, før vi går i gang og oplyser dig samtidig om begrundelsen til dette.

5.1.3. Kategori 3
I den tredje kategori er visse persondata, som vi opbevarer, for at varetage vores interesser i fremtiden, hvis der måtte opstå et behov for dette. Vores behandlingsgrundlag er da ’legitime interesser’, som dette forstås i gældende persondatalovgivning.
Det betyder bl.a., at vi ud fra en konkret vurdering opbevarer dine persondata i en periode. Tidsperioden og omfanget af persondata ved denne behandling fastsættes ud fra de kriterier, du kan se i afsnit 5.2.

Vi laver en skønsmæssig vurdering for at se, hvornår vi ikke længere har brug for dine persondata. Når vi ikke længere har brug for persondataene i henhold til det formål, som vi indsamlede dem til, sletter vi dem.

Vi lægger bl.a. vægt på følgende:

 • Hvilken ydelse vi har leveret f.eks. om vi har leveret et produkt eller rådgivning
 • Hvor længe siden det er, vi havde en relation til dig som medarbejder, kunde, samarbejdspartner eller andet
 • Om der har været dialog eller korrespondance siden da
 • Om vi ved, at du kontakter os med jævne mellemrum f.eks. hvert halve år for at benytte vores services, da vi gerne vil give dig så god service som muligt
 • Om du har givet os samtykke til at opbevare persondataene, bl.a. med henblik på senere jobmuligheder
 • Hvilket ansvar vi påtager os over for dig, og hvilket ansvar vi risikerer i relation til vores rådgivning

Nogle persondata skal opbevares i minimum 5 år af hensyn til lovgivningen, heraf bl.a. Bogføringsloven. Det gælder eksempelvis persondata til brug for udstedelse af fakturaer, så vi kan afregne skat og moms korrekt og være i stand til at dokumentere det over for myndighederne.

Da vores ydelser omfatter rådgivning, opbevarer vi nogle persondata i minimum 10 år. Det kan bl.a. være dine kontaktpersondata og mailkorrespondance.
Det gør vi for at kunne varetage vores økonomiske interesser og retsstilling ved eventuelle retssager. I så fald skal vi kunne dokumentere, hvilke persondata vi har fået, hvilken aftale, der var indgået med kunden, og hvad vi har gjort i forhold til kunden, så vi kan varetage vores interesser. Vi ’renser’ dokumenterne for de persondata, der ikke er nødvendige for at kunne gøre dette.

Vi kontrollerer løbende, at de persondata vi behandler om dig, ikke er forkerte eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende.

Det gør vi ved bl.a. ved at sende dig en e-mail med de persondata, vi har registreret om dig.

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan henvende dig til os for at meddele os dine ændringer.

Vi sælger ikke, vi offentliggør ikke, og vi viderebringer ikke på anden måde dine persondata til andre, medmindre:

 • Det er nødvendigt, for at vi kan udføre vores service over for dig, eller
 • Det er nødvendigt, for at vi overholder lovgivningen, eller
 • Du har givet os samtykke til det, eller
 • Det er som led i vores anvendelse af databehandler, både i og uden for EU

5.4.1. Hvis det er nødvendigt
Vi samarbejder med udvalgte og betroede partnere om at levere vores service til dig, herunder vores egne koncerninterne selskaber, samarbejdspartnere, underleverandører og databehandlere.

Til dem viderebringer vi de nødvendige persondata, således at vi samlet set kan levere vores bedste ydelse til dig.

Det kan eksempelvis dreje sig om konkret rådgivning eller være relateret til Det Centrale Personregister, for at vi kan ajourføre eventuelle navne- eller adresseændringer i databaser om vores kunder.

5.4.2. Hvis du har givet samtykke
Vi videregiver personlige persondata til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner udenfor vores virksomhed og koncern, hvis vi har dit samtykke.

5.4.3. Hvis det er påkrævet af lovgivningen, eller det er for at beskytte os selv
Lovgivningen giver i visse tilfælde mulighed for, at vi kan videregive persondata uden dit samtykke. Nogle gange skal vi gøre det. Andre gange kan vi gøre det.

I det omfang, lovgivningen tillader det, kan vi videregive persondata med henblik på enten at beskytte eller håndhæve vores rettigheder. Det samme gælder for rettigheder, som tilhører vores samarbejdspartnere og tredjeparter.
Eksempler hvor det kan være relevant er bl.a. i forbindelse med forebyggelse af bedrageri eller andre strafbare forhold.

5.4.4. Vores anvendelse af databehandlere, både i og uden for EU
Vi indhenter dit samtykke, før vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere i tredjelande, medmindre de pågældende fungerer som vores databehandlere. Et tredjeland kan f.eks. være visse lande i Afrika.
USA er ikke et tredjeland pga. den såkaldte Privacy Shield-aftale mellem USA og EU, hvis den relevante virksomhed i USA har tilsluttet sig Privacy Shield-aftalen.

Hvis vi videregiver dine persondata til tredjelande, har vi sikret os, at deres niveau for beskyttelse af persondata passer til de krav, vi har opstillet for os selv i denne politik og de krav, vi er underlagt i forhold til lovgivningen.

6.   Dine rettigheder
Du har en række rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine persondata.

Du har blandt andet:

Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er forkerte eller vildledende. Det gør vi bl.a. ved at sende dig en e-mail med de persondata, vi har registreret om dig med jævne mellemrum.

Du har ret til at få berigtiget (rettet) de persondata, som vi er i besiddelse af.

Du har til enhver tid ret til at få indsigt i de persondata, vi har registreret om dig og få udleveret en kopi af persondataene.

Du kan også få oplyst formålene med behandlingen, hvor længe, vi opbevarer dine persondata, om vi foretager automatiske afgørelser (herunder profilering), hvem vi videregiver persondataene til, og hvor vi har persondataene fra. Dette gælder dog ikke, hvis du allerede er bekendt med persondataene.

Vi gør opmærksom på, at retten til indsigt kan være begrænset af hensyn til beskyttelsen af andre personers persondata og til vores erhvervshemmeligheder.

Du kan til enhver tid kræve at få slettet dine persondata, som vi er i besiddelse af. Hvis ikke vi længere har et formål med at være i besiddelse af persondataene, sletter vi dem hurtigst muligt efter din anmodning.

Du har til enhver tid ret til at anmode os om at begrænse behandlingen af dine persondata.

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse imod, at vi behandler dine persondata. Dette omfatter retten til at gøre indsigelse imod, at vi anvender persondataene med henblik på markedsføring.

Vi vil hurtigst muligt tage stilling til eventuelle indsigelser.

Du kan til enhver tid tilbagekalde det (eller de) samtykke(r), du har givet os.

Du har ret til at få oplyst, om vi videresender persondata til et land uden for EU.

Vi videresender få persondata til IT-virksomheder, der fungerer som vores databehandlere i USA. Databehandlerne i USA er tilsluttet Privacy Shield-aftalen og har forpligtet sig til at overholde gældende persondatalovgivning. Vi kan derfor videregive persondataene til virksomhederne.

Du har til enhver tid ret til at undgå, at vi laver profiler af dig og dine persondata.
Vi træffer ikke automatiske afgørelser.

Vi gør alt hvad vi kan for at sikre, at dine persondata behandles betryggende, og at dine rettigheder beskyttes optimalt, og vi gennemgår regelmæssigt vores procedurer for håndtering af persondata.

Hvis du mod forventning mener, at vi ikke behandler din henvendelse og dine rettigheder i overensstemmelse med lovgivningen, beder vi dig kontakte os, gerne pr. e-mail med teksten ”Persondataklage” i emnefeltet. Du kan skrive til os på contact@dotblue.dk.

Vi vil da ekspedere din henvendelse til en overordnet medarbejder i vores virksomhed, således at eventuelle misforståelser og fejlopfattelser kan blive udredt.

Hvis du fortsat mener, at vi ikke behandler din henvendelse og dine rettigheder i overensstemmelse med lovgivningen, kan du klage til Datatilsynet via:

 • Datatilsynet
  Borgergade 28, DK-1300 København K
  Telefon: +45 33 19 32 00
  Website: www.datatilsynet.dk

Hvis du vil vide mere, eller udnytte dine rettigheder, beder vi dig kontakte os via kontaktoplysningerne i afsnit 11.

7.   Børn
Vores virksomhed er målrettet voksne. Vi indsamler ikke bevidst persondata fra og om børn.
Vi ved dog, at vi med eksempelvis børns brug af elektroniske enheder, aldrig kan sige med 100% sikkerhed, at vi ikke modtager persondata om børn.

Vi har forsøgt at indrette vores systemer bedst muligt, så vi ikke kan modtage persondata fra børn, og vi sletter straks persondataene, hvis vi bliver opmærksomme på, at vi utilsigtet har modtaget persondata om børn.

Hvis du er forælder eller værge og mener, at dit barn har givet persondata til os, bevidst eller ubevidst, beder vi dig kontakte os hurtigst muligt via vores kontaktoplysningerne i afsnit 11.

8.   Hvordan opbevarer vi dine persondata?
Vi er forpligtet til at beskytte dine persondata. Både fordi det følger af lovgivningen, men også fordi vores egne interne etiske regler kræver, at vi passer godt på dine persondata.

Vi benytter relevante og forsvarlige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at der ikke skabes uautoriseret adgang til de persondata, vi opbevarer. Formålet med dette er at sikre, at persondataene ikke anvendes, ødelægges, ændres, offentliggøres eller på anden måde misbruges.

I dette afsnit kan du læse om, hvordan:

 • Vi har interne regler om informationssikkerhed i forbindelse med persondata
 • Brugeradfærd er vigtig for at sikre tilstrækkeligt højt sikkerhedsniveau
 • Vi orienterer berørte personer, hvis der opstår risiko for eller et egentligt databrud

Vores interne politikker og procedurer inkluderer bl.a.:

 • At persondata kun er tilgængelig for den (eller de) medarbejder(e), der har brug for det
 • At medarbejdere, der har brug for at håndtere persondata, har underskrevet en tavshedserklæring
 • At vi løbende træner vores medarbejdere i korrekt håndtering af persondata og kontrollerer, at reglerne overholdes af medarbejderne

Den største fare for misbrug af persondata skyldes menneskers egen ageren.

Det er op til den enkelte person at passe godt på sine egne persondata (bl.a. ved aldrig at oplyse passwords til andre), ligesom det er op til vores virksomhed at tage højde for menneskelig indblanding.

Selvom vi har foretaget ovennævnte tiltag for at begrænse risici ved behandlingen af persondata, kan det ikke udgøre en 100% sikkerhed for, at der ikke sker utilsigtede hændelser.

Vi fraskriver os derfor ansvar for ethvert tab som følge af utilsigtede hændelser relateret til vores brug og behandling af dine persondata i det omfang, vi kan gøre det i medfør af gældende lovgivning.

Vi kan således ikke holdes ansvarlig for tab af nogen art, som opstår relateret til brug af vores virksomhed, vores produkter og ydelser, vores hjemmeside, systemer og anden software i det omfang, vi kan gøre det i medfør af gældende lovgivning.

Vi anbefaler, at du også selv iværksætter tiltag til sikring af dine persondata.

Det kan du bl.a. gøre ved at lukke din browser efter brug, ved at logge ud af alle konti efter brug, ved at installere antivirus- antimalware- og anden software, der kan forbedre sikkerheden på din computer.

Vi anbefaler, at du løbende opdaterer software, de apps du bruger, din computer og mobile enheder, og at du aldrig oplyser dit password til andre.

Læs mere om vores juridiske ansvarsfraskrivelse her på hjemmesiden.

Som nævnt har vi foretaget en lang række tiltag for at sikre den rette behandling af dine persondata.

Skulle vores IT-systemer og andre sikkerhedsforanstaltninger alligevel blive kompromitteret, vil vi give dig besked uden unødig forsinkelse, hvis kompromitteringen indebærer en høj risiko for dine rettigheder, herunder frihedsrettigheder.

9.   Brug af cookies
Hvis vi placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen af dem og formålet med at indsamle data via cookies.
Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan anvendes uden dit samtykke.

Du kan læse mere om vores brug af cookies her på hjemmesiden under cookies politik – her kan du også finde mere information om, hvordan du kan slette eller afvise cookies.

10.   Links til andre serviceudbydere
På vores hjemmeside kan der være links til andre hjemmesider, som ikke tilhører vores firma.
Vi er ikke ansvarlige for indholdet på disse hjemmesider, og vores privatlivspolitik gælder ikke for disse virksomheders hjemmesider.

11.   Kontaktoplysninger
Vores kontaktoplysninger som dataansvarlig:

 • DotBlue A/S
  CVR nr. DK-2538 51 79
  E-mail: contact@dotblue.dk
  Website: www.dotblue.dk

12.   Opdatering af vores politik
Vi opdaterer privatlivspolitikken løbende, når vi vurderer, at der er behov for det. Det kan eksempelvis være, når vi optimerer vores arbejdsgange, eller når vi udbyder nye services eller produkter.

Senest opdateret den 5. januar 2024

Kontakt os

Benyt vores kontaktformular og hør mere om hvordan vi kan hjælpe dig med værdiskabende teknisk sikkerhed.

Vi vender tilbage på din henvendelse hurtigst muligt.